Valeolla consulting

 

Společnost Valeolla consulting s.r.o. je odborná firma specializující se na dotační audit a zpracování žádostí o dotace v rámci českých operačních programů. Nabízíme kvalitní a komplexní služby, které pomáhají klientům využít finanční prostředky z evropských fondů.

Podpora zdravotnictví a sociálních služeb

Podpora malých a středních podniků

Podpora rozvoje dopravní infrastruktury

Podpora výzkumu, inovací a digitalizace

Podpora zemědělství a rozvoje venkova

Podpora vzdělávání a odborného vzdělávání

Výzkum a vývoj

Podpora energetické účinnosti a obnovitelných zdrojů energie

Podpora životního prostředí a ochrany přírody

Podpora zdravotnictví a sociálních služeb

Pro oblast zdravotnictví a sociálních služeb existují v rámci programového období 2021-2027 dva hlavní operační programy dotací v České republice:

Operační program Zaměstnanost – Prioritou tohoto programu je podpora zaměstnanosti a zlepšení kvalifikace pracovníků v oblasti zdravotnictví a sociálních služeb. Podporovány jsou např. projekty na rozvoj odborných znalostí a dovedností pracovníků, zlepšení pracovních podmínek a posílení vzdělávacích kapacit.

Operační program Integrovaná infrastruktura – Tento program se zaměřuje na podporu modernizace a rozvoj zdravotnických zařízení a sociálních služeb v regionech. Podporovány jsou např. projekty na stavbu, rekonstrukci a modernizaci zdravotnických a sociálních zařízení, investice do moderních diagnostických technologií nebo zlepšení přístupu k zdravotní a sociální péči pro znevýhodněné skupiny obyvatel.
Oba tyto operační programy jsou financovány z evropských strukturálních a investičních fondů.

Více info

Podpora výzkumu, inovací a digitalizace

V oblasti IT a IST existují různé operační programy na podporu výzkumu, inovací a digitalizace. Některé z nich jsou:

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) – zaměřený na podporu inovací a konkurenceschopnosti malých a středních podniků v oblasti IT a ICT.

Operační program Digitální Česko (OPDC) – cílený na digitální transformaci a modernizaci veřejné správy, podporu digitálního vzdělávání a rozvoj digitální infrastruktury.
Operační program Podpora výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (OP VVV) – zaměřený na podporu výzkumu a inovací v oblasti ICT a dalších oblastech.

Operační program Zaměstnanost (OPZ) – zaměřený na podporu rozvoje digitálních dovedností a kompetencí zaměstnanců v rámci vzdělávacích programů.

Operační program Integrovaná infrastruktura (OPII) – zaměřený na podporu výstavby a modernizace informační a komunikační infrastruktury pro potřeby podniků a veřejné správy.

Operační program Životní prostředí (OPŽP) – zaměřený na podporu digitalizace a inovací v oblasti ochrany přírody a životního prostředí.

Operační program Doprava (OPD) – zaměřený na podporu digitalizace a modernizace dopravní infrastruktury včetně inteligentních dopravních systémů a služeb.

Operační program Regionální růst (OPRR) – zaměřený na podporu digitalizace a inovací v regionálním rozvoji včetně podpory digitálního podnikání a start-upů.
Toto je pouze výběr z operačních programů v oblasti IT a IST, které jsou k dispozici v České republice. Podrobnější informace o jednotlivých programech a výzvách lze nalézt na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu ČR nebo Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

Více info

Výzkum a vývoj

V roce 2021-2027 jsou pro oblast podpory výzkumu a vývoje v ČR k dispozici následující operační programy:

 • Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost II (OP PIK II) – tento program podporuje podnikání a inovace v rámci českých firem a organizací. Zaměřuje se na oblasti jako je digitalizace, ekologie, energetika nebo zdravotnictví.
 • Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) – tento program podporuje investice do výzkumu a vývoje, zejména ve spojení s vzděláváním a aplikacemi v praxi. Cílí na rozvoj vědeckého výzkumu, zlepšení konkurenceschopnosti a inovací v rámci českého vzdělávacího a výzkumného systému.
 • Operační program Praha – póla konkurenceschopnosti (OP PK) – tento program je určen výhradně pro Prahu a podporuje investice do výzkumu, vývoje a inovací v oblasti informačních technologií a moderních služeb. Má za cíl podpořit konkurenceschopnost a inovační potenciál hlavního města.

Tyto programy jsou financovány ze strukturálních fondů EU a jsou koordinovány Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Více info

Podpora malých a středních podniků

Pro podporu malých a středních podniků jsou v rámci operačních programů v období 2021-2027 v ČR dostupné následující programy:

 • Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) – Tento program podporuje malé a střední podniky v oblasti inovací a podnikání. Mezi hlavní cíle programu patří zvýšení konkurenceschopnosti podniků, zlepšení podnikatelského prostředí, podpora výzkumu a vývoje a poskytování finančních nástrojů pro podniky.
 • Operační program Zaměstnanost (OPZ) – Tento program se zaměřuje na podporu zaměstnanosti a rozvoj lidských zdrojů, včetně podpory malých a středních podniků. Mezi hlavní cíle programu patří podpora zaměstnanosti, zlepšení kvalifikace a vzdělání pracovníků, podpora mobility pracovníků a poskytování finančních nástrojů pro zaměstnavatele.
 • Operační program Podnikání a konkurenceschopnost (OPPK) – Tento program podporuje malé a střední podniky v oblasti podnikání a konkurenceschopnosti. Mezi hlavní cíle programu patří zlepšení podnikatelského prostředí, podpora inovací a výzkumu, rozvoj podnikatelských schopností a poskytování finančních nástrojů pro podniky.
 • Operační program Regionální růst (OPRR) – Tento program se zaměřuje na podporu regionálního rozvoje, včetně podpory malých a středních podniků. Mezi hlavní cíle programu patří zlepšení podnikatelského prostředí, podpora inovací a výzkumu, rozvoj infrastruktury a poskytování finančních nástrojů pro podniky.

Tyto programy nabízejí různé formy podpory, jako jsou dotace, úvěry, záruky a další finanční nástroje, stejně jako podporu v oblasti poradenství a vzdělávání.

Více info

Podpora zemědělství a rozvoje venkova

Pro oblast podpory zemědělství a rozvoje venkova v České republice jsou v období 2021-2027 k dispozici následující operační programy:

 • Operační program Zemědělství a rozvoj venkova (OPZV) – Tento program je hlavním nástrojem podpory zemědělství a rozvoje venkova v České republice a zaměřuje se na několik klíčových oblastí, jako je podpora konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví, zvyšování efektivity a udržitelnosti zemědělství a rozvoj venkovských oblastí. Program také poskytuje podporu pro zlepšení kvality životního prostředí, ochranu biologické rozmanitosti a přizpůsobení se změně klimatu.
 • Operační program Rybářství a mořské zdroje (OPRMZ) – Tento program podporuje udržitelný rozvoj rybolovu a akvakultury v České republice. Zaměřuje se na zlepšení technologií a metod chovu ryb a na zvýšení výkonu rybolovných plavidel. Program také podporuje výzkum a vývoj v oblasti rybolovu a akvakultury a poskytuje podporu pro zlepšení podmínek života v pobřežních oblastech.
 • Operační program Venkovský rozvoj (OPVR) – Tento program se zaměřuje na podporu rozvoje venkovských oblastí v České republice. Program podporuje zlepšení infrastruktury a služeb v těchto oblastech, jako jsou silniční sítě, vodovodní a kanalizační systémy, zdravotní zařízení a školy. Program také podporuje rozvoj místních podniků a poskytuje podporu pro zachování a obnovu kulturního dědictví a přírodních zdrojů.

Více info

Podpora energetické účinnosti a obnovitelných zdrojů energie

Pro oblast podpory energetické účinnosti a obnovitelných zdrojů energie v období 2021-2027 platí v České republice následující operační programy:

 • Operační program Životní prostředí – Tento program podporuje projekty zaměřené na zlepšení energetické účinnosti a využívání obnovitelných zdrojů energie. Hlavní cíle zahrnují podporu efektivního využívání energie, snížení emisí skleníkových plynů a ochranu přírodních zdrojů.
 • Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – Tento program podporuje inovativní projekty malých a středních podniků, které se týkají energetické účinnosti a využívání obnovitelných zdrojů energie. Hlavním cílem je podpořit vývoj nových technologií a procesů, které povedou k udržitelnějšímu hospodaření s energií.
 • Operační program Infrastruktura – Tento program se zaměřuje na financování investic do infrastruktury, včetně energetické infrastruktury. Podporuje například projekty v oblasti obnovitelných zdrojů energie, distribuce energie a energetické účinnosti.

Cílem těchto programů je podpořit zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie v celkové spotřebě energie, snížit energetickou náročnost průmyslových procesů a budov, a tím přispět k ochraně životního prostředí a udržitelnému rozvoji.

Více info

Podpora rozvoje dopravní infrastruktury

Pro oblast podpory rozvoje dopravní infrastruktury jsou pro období 2021-2027 v České republice k dispozici tyto operační programy:

 • Operační program Doprava 2021–2027 (OPD)
  Tento program má za cíl podpořit rozvoj dopravní infrastruktury v ČR. Program je rozdělen do tří prioritních os, které se zaměřují na podporu modernizace silniční, železniční a vodní dopravy. Podporovány jsou projekty, které zlepší bezpečnost, efektivitu a udržitelnost dopravního systému.
 • Operační program Železnice 2021–2027 (OPZ)
  Tento program se zaměřuje specificky na podporu modernizace a rozvoje železniční dopravy v ČR. Cílem programu je zlepšit kvalitu a kapacitu železniční sítě a poskytnout podporu rozvoji příměstské a regionální železniční dopravy.
 • Operační program Integrovaná doprava 2021–2027 (OPID)
  Tento program je zaměřen na podporu integrovaného dopravního systému v ČR. Podporovány jsou projekty, které přispívají k vytváření a provozu integrovaného dopravního systému, zejména ve městech a oblastech s vysokou dopravní poptávkou.
 • Operační program Životní prostředí 2021–2027 (OPŽP)
  Tento program podporuje ekologickou a udržitelnou dopravu v ČR. Součástí programu jsou i projekty, které přispívají k využívání obnovitelných zdrojů energie a snižování emisí v dopravě, jako jsou například projekty v oblasti alternativních paliv a elektrifikace dopravy.

Více info

Podpora vzdělávání a odborného vzdělávání

Pro oblast vzdělávání a odborného vzdělávání jsou v České republice v období 2021-2027 k dispozici následující operační programy:

 • Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) – tento program se zaměřuje na podporu vzdělávání, odborné přípravy, rekvalifikace a celoživotního vzdělávání s cílem zlepšit kvalifikaci pracovníků a posílit konkurenceschopnost ČR na mezinárodních trzích práce.
 • Operační program Praha – Konkurenceschopnost (OPPK) – tento program se zaměřuje na podporu inovací, vzdělávání a odborné přípravy s cílem posílit konkurenceschopnost Prahy a přilehlého regionu.
 • Operační program Zaměstnanost (OPZ) – tento program se zaměřuje na podporu zaměstnanosti a aktivního přístupu k zaměstnání, včetně podpory vzdělávání a odborné přípravy pro zvýšení kvalifikace pracovníků.
 • Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) – tento program se zaměřuje na podporu inovací a podnikání s cílem posílit konkurenceschopnost českých podniků na mezinárodních trzích.
 • Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) – tento program se zaměřuje na podporu výzkumu a vývoje, inovací, transferu technologií a rozvoje lidských zdrojů v oblasti vědy, výzkumu a vzdělávání s cílem posílit konkurenceschopnost a prosperitu ČR v rámci globální ekonomiky.

Více info

Podpora životního prostředí a ochrany přírody

Pro oblast podpory životního prostředí a ochrany přírody jsou k dispozici dva operační programy pro období 2021-2027:

 • Operační program Životní prostředí 2021-2027, jehož cílem je podpořit ochranu a zlepšení kvality životního prostředí v České republice. Program se zaměřuje na témata jako je kvalita ovzduší, ochrana vod, ochrana přírody a krajiny, nakládání s odpady, environmentální škody a adaptace na změnu klimatu. Finanční alokace programu činí přibližně 34 miliard Kč.
 • Operační program Rybářství a mořské zdroje 2021-2027, který se zaměřuje na udržitelné rybářství, obnovu a udržení biologické rozmanitosti v mořských oblastech, podporu rozvoje akvakultury a zlepšení infrastruktury pro rybolov. Finanční alokace programu činí přibližně 5,5 miliard Kč.

Více info

Loading...